http://www.arjeplognytt.se/images/1/Headlines/skvattbokpuff.jpg
http://www.arjeplognytt.se/images/1/Headlines/BarentsPress.JPG
http://www.arjeplognytt.se/images/1/Headlines/topvinterbanner2018.jpg
http://www.sparbankennord.se/privat/index.htm
http://www.silverhatten.se/
http://www.gksfiske.se/
2017-10-30 16:15:19
Debattfritt fullmäktige
De 28 punkterna på kommunfullmäktiges dagordning klubbades igenom på knappt 45 minuter, utan debatter eller omröstningar.
Med anledning av att årets resultat beräknas bli 5,2 miljoner sämre än budget föreslog Vänstern ett generellt investeringsstopp, med delegation till allmänna utskottet att besluta om undantag.
Förslaget avslogs.


Kommunchef Peter Andersson redovisade delårsrapporten.
Nettokostnaderna har ökat med 16 miljoner kronor, främst hos vård- och omsorg inom LSS, samt biståndsenheten. Samtidigt har intäkterna från Migrationsverket minskat.

Befolkningen i Arjeplogs kommun uppgick den 31 juli till 2 847 personer, vilket är en minskning med 29 personer sedan årsskiftet.
-De små kommunerna som tappar befolkning och skatteintäkter har det trassligt. Men det pågår en utredning om skatteutjämningssystemet, och det kommer att bli en debatt i riksdagen. Jag vill att ni alla pratar med era riksdagsledamöter, så kanske vi så småningom får ett skatteutjämningssystem som tar bättre hänsyn till att det ser olika ut på olika ställen, sa Britta Flinkfeldt.

Albert Lestander presenterade Vänsterns förslag på investeringsstopp.
-Från kommunstyrelsen föreslås återhållsamhet med rekrytering och vikarieanskaffning för att hålla kostnaderna nere. Till det skulle jag vilja lägga förslaget om investeringsstopp för alla verksamheter, och att fullmäktige delegerar beslut om investeringar till allmänna utskottet.

Britta Flinkfeldt ville inte säga ja till förslaget.
-Nästan samtliga investeringar handlar om sådant som sänker kostnader i framtiden, eller om sådant som kommer att innebära stora kostnader om de inte genomförs.
Fullmäktige avslog förslaget om investeringsstopp, och Vänstern reserverade sig till förmån för eget förslag.

1,5 miljoner kronor avsätts för att Tekniska enheten ska driva kommunalteknik i egen regi. Pengarna ska användas till fordon, utrustning och lokaler som behöva för verksamheten.

Fullmäktige vill fördjupa samarbetet med andra kommuner när det gäller gymnasieutbildningar. Målsättningen är att bilda ett gymnasieförbund eller en gemensam gymnasienämnd. Syftet är bland annat att öka kostnadseffektiviteten och göra det möjligt att bibehålla och utveckla ett attraktiv utbud av gymnasieprogram.

Medborgarförslag om att utveckla området runt torget och kyrkan, om att ändra beräkningsmetoden för bidrag till vinterväghållning på tillfartsvägar samt om att kartlägga och analysera fördelningen av tider i sporthallen för att säkerställa att barn- och ungdomsperspektivet är i fokus, skickas till Tekniska enheten för handläggning.

images/1/images/1/560annonser2017/Kommunplan.jpg
blog comments powered by Disqus

RSSPrenumerera via RSS | Vi använder cookies