http://www.arjeplognytt.se/images/1/Headlines/skvattbokpuff.jpg
http://www.arjeplognytt.se/images/1/Headlines/BarentsPress.JPG
http://www.arjeplognytt.se/images/1/Headlines/bannernyttnummer2018.jpg
http://www.sparbankennord.se/privat/index.htm
http://www.silverhatten.se/
http://www.winterkvist.com
2017-02-27 15:52:27
Debattfritt fullmäktige
En sommartaxa för fjärrvärme till Krajabadet kan ge varmare badvatten till sommaren.
Kommunfullmäktige beslutade att fjärrvärmetaxan ska halveras under perioden 1 juni-31 augusti.
Beslutet förutsätter att lägsta temperaturen i utomhusbadet uppgår till minst 23 grader under perioden, och att badet hålls tillgängligt och avgiftsfritt för alla.


Målet med en sommartaxa för Krajabadet är, förutom varmare badvatten, att fjärrvärmeförbrukningen och därmed även fjärrvärmeproduktionen ska ökas under juni, juli och augusti. Den nya fjärrvärmeanläggningen är inte konstruerad för en så låg förbrukning som hittills varit under sommartid, och därför har man under de två senaste somrarna använt den gamla pannan.
Den är dock underhållskrävande, och förhoppningen är att erbjudandet om halverad taxa för Krajabadet ska öka förbrukningen så mycket att den nya fjärrvärmeanläggningen kan användas året om.
Beslutet innebär ingen extra kostnad för kommunen, och intäktsbortfallet beräknas till 37 000 kronor.

Fullmäktigemötet, där punkt efter punkt på dagordningen klubbades igenom utan någon som helst debatt eller diskussion, inleddes med att Malin Westling redovisade situationen inom Barn- och utbildningsförvaltningen.
-Vi har totalt 640 barn och ungdomar inskrivna i vår verksamhet nu, det är en ökning med 3 procent de senaste två åren. Vi har ett inflöde av barn, och det är roligt, sa hon.
Under 2016 fick förvaltningen ett budgetöverskott på 2 miljoner kronor.
-Det beror främst på att vi inte kunnat tillsätta tjänster, vi har resurser men har inte lyckats rekrytera personal. Det är ett jätteproblem, och vi står inför en del pensionsavgångar som oroar.
Hon berättade även om den skolinspektion som 2013 visade på stora brister.
-Det blev startskottet för ett förbättringsarbete som vi nu ser resultatet av, sa Malin Westling.
Hon berättade hur man bland annat jobbar för att minska stressen hos eleverna och att man tillsammans med polisen tagit fram en struktur för föräldramöten där man bland annat tar upp frågor om trafikvett, droger, främlingsfrihet och regler för skoter- och mopedkörning.
Förbättringsarbetet har gett en ökad utbildningskvalitet.
I årskurs 3 klarade samtliga elever de nationella proven i svenska.
I årskurs 6 har alla elever nått målet godkänd i svenska, engelska och matematik. Endast fyra kommuner till i Sverige visar samma resultat för årskurs 6.
-Vi har noterat att pojkarna är generellt sett bättre i engelska än tjejerna, medan tjejerna är bättre i matematik. Skillnaderna är små, men de finns, berättade hon.
I årskurs 9 har 84,6 procent nått målet godkänd, vilket är långt över riksgenomsnittet.
-Ett helhetstänkande, en röd tråd genom hela skolan där vi fokuserar på hur vi ska kunna bli bättre, och en fungerande kedja med föräldramedverkan och stöd från politikerna fungerar. Vi är inte så ängsliga, brister är utvecklingsmöjligheter, inte misslyckanden, sa Malin Westling.

Fullmäktigebeslut i korthet:
En avgift ska tas ut av omsorgstagare ifall larmknapp och larmutrustning inte återlämnas efter avslutad insats. För ej återlämnad larmknapp gäller en avgift på 1 000 kronor, för ej återlämnad larmutrustning gäller en avgift på 2 000 kronor.

Planeringsförutsättningar för 2018 års budget fastställdes.

Fullmäktige beslutade att anta en ny renhållningsordning för åren 2017-2020.

Detaljplan antogs för del av fastigheten Jäckvik s1, Silverudden. Planen ger möjlighet att bygga garage och förrådsbyggnad inom området.

Detaljplan antogs för del av fastigheten Bävern 8, Coop. Planen ger möjlighet till butiksutbyggnad på fastigheten.

Detaljplan för Arjeplogs kronoöverloppsmark 29:17, Silverhyttan, antogs. Planen ger möjlighet att bygga kedjehus och parhus.
blog comments powered by Disqus

RSSPrenumerera via RSS | Vi använder cookies